Câu chuyện về dịch vụ:
Từ 130 năm nay đại diện cho sự an toàn của bạn.

1888 – kỹ thuật viên bảo trì đầu tiên trong lịch sử là một phụ nữ.

Vào năm 1900 - Khai trương xưởng sửa chữa đầu tiên.

Những năm 1960 - Dịch vụ kỹ thuật phục vụ khách hàng ngày càng trở nên quan trọng.

Những năm 1980 - Các thiết bị chẩn đoán lỗi mới.

Những năm 2000 - từ thợ cơ khí đến kỹ thuật viên cơ điện tử.

Ngày nay - Việc học hỏi không ngừng và chuyên môn hóa chính là nghĩa vụ.