Quỹ Laureus Sport for Good.

Hành động thay vì lời nói.

Thay đổi lớn khởi nguồn từ những bước nhỏ.

Tạo ra cơ hội thay vì loại trừ.

Vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn.