Giải pháp tạm thời

Trong quá trình theo dõi sản phẩm toàn cầu, Daimler AG đã nhận biết rằng trên một số xe A-Class (mẫu xe 176), B-Class (mẫu xe 242/246), CLA (mẫu xe 117), GLA (mẫu xe 156), C-Class (mẫu xe 205), E-Class (mẫu xe 213), GLC (mẫu xe 253) nhất định, bộ giới hạn dòng khởi động có thể bị quá tải trong những điều kiện nhất định trong lúc khởi động động cơ.

Tin tức và sự kiện 2018

Tin tức và sự kiện 2017