Thiết kế - một diện mạo như thể đến từ hành tinh khác.

Tỷ lệ năng động và biểu cảm chưa từng có.