Thông số.

Tất cả dữ liệu và thông số về Mercedes-AMG GT.

Mercedes-AMG GT R mới

Mercedes-AMG GT R mới

Cá tính để bứt phá.Trải nghiệm để cảm nhận tinh hoa công nghệ.
Cá tính để bứt phá.Trải nghiệm để cảm nhận tinh hoa công nghệ.

Kích thước


Rất đáng giá:
Xe Mercedes-AMG GT hoàn toàn phù hợp với bạn.

Kích thước


Rất đáng giá:
Xe Mercedes-AMG GT hoàn toàn phù hợp với bạn.

Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT nhìn từ trên xuống.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT C từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT C từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT C từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT C từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT C nhìn từ trên xuống.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT R từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT R từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT R từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT R từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT R nhìn từ trên xuống.