Bảo vệ dữ liệu

Thu nhập và xử l‎‎ý các dữ liệu cá nhân

Việc sử dụng, chuyển tiếp các dữ kiện cá nhân và mục đích sử dụng

Quyền lựa chọn

An toàn

Quyền thông báo