Minh chứng cho những chiến thắng
Những tấm áp phích đua xe lịch sử của Mercedes-Benz.

Chịu ảnh hưởng của Toulouse-Lautrec.

"Picasso của đường đua".

Anton Stankowski mở đầu thời kỳ hiện đại mới.

Dấu chấm hết của áp phích đua xe.