Nguyên tắc của Mercedes-Benz
về tính bền vững và bảo vệ môi trường

1. Chúng tôi giải quyết những thách thức về môi trường trong tương lai.

2. Chúng tôi nỗ lực phát triển các sản phẩm có trách nhiệm cao đối với môi trường trong phân khúc thị trường của mình.

3. Chúng tôi lập kết hoạch tất cả các giai đoạn sản xuất để có thể bảo vệ môi trường ở mức cao nhất.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ và thông tin hướng đến môi trường sinh thái.

5. Chúng tôi nỗ lực để đạt được hiệu suất môi trường chuẩn mực trên toàn thế giới.

6. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên và công chúng thông tin toàn diện về bảo vệ môi trường.