Hệ thống lái thông minh của Mercedes-Benz.

Nhạy bén ở mọi giác quan.

Mạng lưới thông minh.

Hệ thống tư duy tương lai.