An toàn - mối quan tâm cao nhất

Hệ thống an toàn chủ động

Hệ thống an toàn bị động

Túi khí

Sự bảo vệ lăn tròn