Gói thiết bị - Có tất cả mọi thứ.

Tổng hòa của các bộ phận riêng biệt.