Hệ thống treo - với xu hướng nhanh nhẹn hơn.

Một trải nghiệm lái tinh vi và độc đáo.