Khung xe - tự cân bằng.

Khung xe mới với HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÂN XE CHỦ ĐỘNG MAGIC BODY CONTROL được mong đợi.