Hệ thống treo - Tự tin dẫn lối.

Lướt đi nhẹ nhàng là xu hướng lái mới hiện nay.