Tự tin tuyệt đối – trong từng chi tiết, trên mọi địa hình

Khái niệm mới.