Thiết kế cho những nhà tiên phong.

Hiện đại bậc nhất.