Hệ thống đa phương tiện – tiện lợi, luôn kết nối mạng

Cảm nhận thế giới rộng lớn bên ngoài.