Thiết kế và gói trang bị - Thách thức mọi yêu cầu.

Chặng đường dài rộng mở để đón đầu thử thách mới.