Khả năng thượng thừa - được kiểm chứng

Luôn dẫn đầu, ngay cả những nơi người khác không thể theo kịp.