Hệ thống đa phương tiện - tự thưởng

Hệ thống giải trí cao cấp và bộ định vị chính xác.