Hệ thống Lái Thông minh Mercedes-Benz.

Hướng tới lái xe tự động, không tai nạn.