Hộp số – truyền công suất một cách tinh tế.

Có thể thiết lập sang chế độ thể thao hoặc hoàn toàn tự động.

CLA

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe