Hộp số – truyền công suất một cách tinh tế.

Có thể thiết lập sang chế độ thể thao hoặc hoàn toàn tự động.