Hệ thống treo – Thông minh. Tinh tế.

Thoải mái và thích ứng cao.