Hệ thống treo – Thông minh. Tinh tế.

Thoải mái và thích ứng cao.

C-Class Saloon

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe