Hộp số – ấn tượng hay tiện nghi, quyết định thuộc về bạn

Tỷ số truyền hoàn hảo cho mọi phong cách lái xe.