Khung gầm – click. Click.

Năng động với nhiều cá tính.