Corporate Sales Team

Lê Huỳnh Chí

Trưởng BP Bán Sỉ Khối Xe Du Lịch

Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Hiền

  • Email: hien.nguyenthithu@andu.vn
  • Telephone: +84 988 087 276

Nguyễn Thị Mỹ

Hoàng Đức Hùng

Hải Phòng

Nguyễn Đức Biên

Đà Nẵng

Nguyễn Đặng Xuân Bình

Nha Trang

Nguyễn Thị Mỹ

TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Dương Vĩnh Nam

  • Email:           namnguyen@haxaco.com.vn
  • Telephone:   +84 903 673 737

Bùi Hữu Lợi

  • Email:           loibui@haxaco.com.vn
  • Telephone:   +84 903 123 124

Nguyễn Thị Mỹ