Corporate Sales Team

• Fleet Sales, MBC

Lê Hoàng Sơn

• Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thúy Hằng

Hoàng Đức Hùng

Chu Thị Quỳnh Giang

• Hải Phòng

Nguyễn Đức Biên

• Vinh, Nghệ An

Phạm Thị Nga

• Đà Nẵng

Nguyễn Đặng Xuân Bình

• Nha Trang

Nguyễn Thị Mỹ

• Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Dương Vĩnh Nam

Bùi Hữu Lợi

Nguyễn Thị Mỹ