Lưu ý Pháp lý

Bản quyền

Sự thay đổi của sản phẩm và giá cả

Thương hiệu

Không chuyển nhượng

Những từ ngữ chỉ sự mong đợi

Không bảo hành hoặc đại diện