730 410 PRE SAFE ® brake with pedestrian protection.|true||true|

Hệ thống lái thông minh của Mercedes-Benz.

Nhạy bén ở mọi giác quan.

Mạng lưới thông minh.

Hệ thống tư duy tương lai.